Chọn mẫu hiển thi

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 579

  • Tổng 2.144.285

Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình năm 2014

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch Công chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP. Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tu số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP. 

Ngày 07/7/2014 Sở Nội vụ ban hành văn bản số 850/SNV-TCCB hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp.
Để triển khai thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên cơ sở các văn bản quy định của pháp luật, hướng dẫn của Sở Nội vụ thực hiện kê khai theo biểu mẫu số 1A (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), thời hạn kê khai xong và nộp về Văn phòng sở trước ngày 18/8/2014.
Sau khi các cá nhân hoàn thành Phụ lục 1A, Văn phòng sở tổng hợp và thực hiện Phụ lục 1B (thống kê công việc theo chức năng nhiệm vụ), phụ lục 2 (phân nhóm công việc), phụ lục 3 (các yếu tố ảnh hưởng), phụ lục 4 (danh mục vị trí việc làm).
Sau khi hoàn thành phục lục 4, văn phòng sở sẽ phối hợp với các phòng thực hiện phụ lục 5 và hoàn thành trước ngày 22/8/2014 (bản mô tả công việc của vị trí việc làm).
Các Phụ lục còn lại (Phục lục 6, 8, 9, 10) Văn phòng sở tổng hợp thực hiện. Riêng phục lục 7 (đề án vị trí việc làm) sau khi thực hiện xong, văn phòng sở sẽ gửi lấy ý kiến góp ý của Ban giám đốc và các phòng trước ngày 25/8/2014.
Đối với Trung tâm tư vấn XTĐT triển khai các bước tương tự như đối với sở, nhưng phải hoàn thành Đề án trình sở thẩm định trước ngày 20/8/2014.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với văn phòng sở để được hướng dẫn thêm./.