Quy trình ISO sở KHĐT
Đấu thầu - mua sắm công

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 577

  • Tổng 2.144.283

.
Danh sách hồ sơ giải quyết quá hạn và hồ sơ chưa xử lý đang tồn đọng quá hạn từ ngày (06/9/2023 đến ngầy 09/10/2023): Có 01 hồ sơ giải quyết quá hạn
Xem tiếp
.
Danh sách hồ sơ giải quyết quá hạn và hồ sơ chưa xử lý đang tồn đọng quá hạn từ ngày 07/8/2023 đến 06/9/2023: Không
Xem tiếp
.
Danh sách hồ sơ giải quyết quá hạn và hồ sơ chưa xử lý đang tồn đọng quá hạn từ ngày 08/7/2023 đến ngày 08/08/2023: Không
Xem tiếp