VĂN BẢN MỚI

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 62

  • Tổng 1.957.064

GIỚI THIỆU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NĂM 2017 CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA – BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc tại Công văn số 30/QDNNVV-NVUT ngày 6/3/2017 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao gồm các chương trình: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới, sáng tạo; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp thông tin phổ biến trên trang web của sở theo địa chỉ https://skhdt.quangbinh.gov.vn đến các doanh nghiệp trong thời gian qua để các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận thông tin và nhận được hỗ trợ tài chính từ Quỹ phát triển DNNVV.
Ngày 30/5/2017, Quỹ phát triển DNNVV có Công văn 89/QDNNVV-NVUT ngày 30/5/2017 về việc điều chỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ, cụ thể:
1. Tại Mục II, khoản 4 Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải:
- Đổi tên chương trình số 4: “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành cung cấp nước; hoạt động xử lý rác thải, nước thải”.
- Tại tiết 4.4. Đối tượng hỗ trợ: Sửa đổi nội dung: “Dự án, phương án sản xuất kinh doanh thuộc mã ngành (theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ): 36, 37, 38, 39”  thành “Dự án, phương án sản xuất kinh doanh thuộc mã ngành (theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ): 36, 37, 38 (trừ 381), 39”.
2. Quỹ tiếp tục nhận hỗ sơ dự án của DNNVV có nhu cầu hỗ trợ từ Quỹ theo các Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển DNNNVV từ Ngân hàng nhận uỷ thác từ ngày 1/6/2017 đến hết ngày 30/6/2017.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được biết và có nhu cầu vay vốn có thể lựa chọn nộp hồ sơ. Thông tin cụ thể về chương trình, hồ sơ, trình tự, thủ tục nhận hồ sơ của doanh nghiệp, địa chỉ liên hệ của Quỹ  theo Hướng dẫn của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch và Đầu tư được chi tiết tại phụ lục đính kèm và đăng trên website của Sở.
Minh Huệ

Các tin khác