VĂN BẢN MỚI

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 192

  • Tổng 1.957.194

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Xem với cỡ chữ : A- A A+

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

So Ke hoach va Dau tu

 Trụ sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 Liên lạc:

- Địa chỉ:  Đường 23/8 - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3822270

- Fax: (0232) 3821520

- Email: skhdt@quangbinh.gov.vn

- Website: skhdt.quangbinh.gov.vn


Phân công nhiệm vụ trong tập thể Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

I. BAN GIÁM ĐỐC: 

 Giám đốc: Phan Phong Phú

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3851645

- Email:  phupp.skhdt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Mai Hồng Ngọc

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3821522

- Email: ngocmh.skhdt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Hoàng Đức Thiện

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3824611

- Email: thienhd.skhdt@quangbinh.gov.vn

II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng Sở: 

- Điện thoại: (0232) 3822270

2. Thanh tra Sở:

- Điện thoại: (0232) 3841238

3. Phòng Tổng hợp, quy hoạch: 

- Điện thoại: (0232) 3821522

4. Phòng Đấu thầu, thẩm định:

- Điện thoại: (0232) 3844892

5. Phòng Quản lý kinh tế: 

- Điện thoại: (0232) 3828326

6. Phòng Quản lý đầu tư:

- Điện thoại: (0232) 3822729

7.  Phòng Đăng ký kinh doanh: 

- Điện thoại: (0232) 3825411

8. Trung tâm tư vấn, xúc tiến đầu tư: 

- Điện thoại: (0232) 3842844