Chọn mẫu hiển thi

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 195

  • Tổng 2.165.681

Danh sách ban chỉ đạo

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 
A. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO SỞ THAM GIA CÁC HỘI ĐỒNG, BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH
 
TT
Tên Hội đồng, Ban Chỉ đạo
Theo Quyết định
Lãnh đạo Sở tham gia
1
Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh Quảng Bình
Công văn thay đổi TV tháng 4/2019 
Đ/c Phan Phong Phú
2
Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình
 Công văn thay đổi TV tháng 5/2019
Đ/c Phan Phong Phú
3
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Công văn thay đổi TV tháng 5/2019 
Đ/c Phan Phong Phú
4
Ban Chỉ đạo triển khai Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình
 Công văn thay đổi TV tháng 5/2019
Đ/c Phan Phong Phú
5
Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình
 Công văn thay đổi TV tháng 5/2020
Đ/c Phan Phong Phú
6
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp
Công văn thay đổi TV tháng 1/2018 
Đ/c Phan Phong Phú
7
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".
Công văn thay đổi TV tháng 7/2016  
Đ/c Phan Phong Phú
8
Ban Chỉ đạo thực hiện đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Công văn thay đổi TV tháng 7/2016  
Đ/c Phan Phong Phú
9
Hội đồng công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống cấp tỉnh.
Công văn thay đổi TV tháng 7/2016  
Đ/c Phan Phong Phú
10
Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên
 Công văn Sở cử tháng 3/2016
Đ/c Phan Phong Phú
11
Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc công trình Trụ sở cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh
 
Đ/c Phan Phong Phú
12
Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động QG Việt Nam về đăng ký và thồng kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024
Công văn Sở cử tháng 10/2017
Đ/c Phan Phong Phú
13
Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 825-ĐA/QUTW của Quân ủy TW về tăng cường hợp tác Quốc phòng Việt Nam - Lào đến năm 2020
 
Đ/c Phan Phong Phú
14
Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình
Công văn thay đổi TV tháng 7/2016 
Đ/c Võ Hồng Quân
15
Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020
Công văn thay đổi TV tháng 7/2016 
Đ/c Võ Hồng Quân
16
Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
 Công văn thay đổi TV tháng 7/2016 
Đ/c Võ Hồng Quân
17
Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình
Công văn thay đổi TV tháng 7/2016 
Đ/c Võ Hồng Quân
18
Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
Công văn thay đổi TV tháng 5/2016
Đ/c Võ Hồng Quân
19
Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Công văn thay đổi TV tháng 4/2016
Đ/c Võ Hồng Quân
20
Ban quản lý Dự án SRDP
Công văn thay đổi TV tháng 3/2016 
Đ/c Võ Hồng Quân
21
Ban Chỉ đạo Dự án cung cấp năng lượng mặt trời QB
Công văn Sở cử tháng 12/2015 
Đ/c Võ Hồng Quân
22
Hội đồng thẩm định KH sử dụng đất năm 2015 cấp huyện
 
Đ/c Võ Hồng Quân
23
Ban Chỉ đạo chương trình quốc gia khắc phục ô nhiểm môi trường
 
Đ/c Võ Hồng Quân
24
Ban Chỉ đạo 135 giai đoạn 2
 
Đ/c Võ Hồng Quân
25
Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục, thể thao Toàn tỉnh thứ VIII (2017-2018)
Công văn Sở cử tháng 10/2016 
Đ/c Võ Hồng Quân
26
Hội đồng TĐ Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh đến năm 2020 định hướng 2030
 Công văn Sở cử tháng 10/2016
Đ/c Võ Hồng Quân
27
Ban Chỉ đạo công tác Dân số KHHGĐ tỉnh Quảng Bình
 Công văn Sở cử tháng 9/2016
Đ/c Võ Hồng Quân
28
Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh
 
Đ/c Võ Hồng Quân
29
Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Quảng Bình
Công văn Sở cử tháng 11/2017
Đ/c Võ Hồng Quân
30
Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Quảng Bình
Công văn thay đổi TV tháng 7/2016 
Đ/c Võ Hồng Quân
31
Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh
Công văn Sở cử tháng 03/2018
Đ/c Võ Hồng Quân
32
Ban Chỉ đạo Sữa học đường tỉnh
Công văn Sở cử tháng 05/2019
Đ/c Võ Hồng Quân
33
Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển ngồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình
Công văn Sở cử tháng 06/2019 
Đ/c Võ Hồng Quân
34
Ban Chỉ đạo Biển đảo tỉnh Quảng Bình
Công văn thay đổi TV tháng 7/2016  
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
35
Ban Chỉ đạo triển khai mô hình thí điểm "Cánh đồng mẫu lớn" tỉnh Quảng Bình.
Công văn thay đổi TV tháng 7/2016 
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
36
Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh.
Công văn thay đổi TV tháng 7/2016  
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
37
Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng GĐ 2011-2020.
 
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
38
Ban Chỉ đạo thực hiện NĐ 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.
Công văn thay đổi TV tháng 7/2016  
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
39
Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh
 Công văn thay đổi TV tháng 5/2016
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
40
Ban vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh
Công văn thay đổi TV tháng 4/2016 
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
41
Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61 cấp tỉnh
Công văn thay đổi TV tháng 4/2016 
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
42
Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp
 
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
43
Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng
Công văn Sở cử tháng 12/2015 
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
44
Ban Chỉ đạo sáng kiến REDD+ tỉnh
Công văn Sở cử tháng 10/2016 
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
45
Hội đồng tư vấn khoa học
Công văn Sở cử tháng 12/2015 
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
46
Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh
Công văn Sở cử tháng 10/2016 
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
47
Hội đồng TĐ điều chỉnh QH SDĐ cấp huyện đến năm 2020 và KH SDĐ năm 2017 cấp huyện
Công văn Sở cử tháng 10/2016 
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
48
Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ
 Công văn Sở cử tháng 10/2016
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
49
Hội đồng cung cấp tỉnh QB 
Công văn Sở cử tháng 09/2016 
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
50
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra
 Công văn Sở cử tháng 09/2016
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
51
Ban Chỉ đạo 138
Công văn thay đổi TV tháng 12/2015 
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
52
Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân
Công văn Sở cử tháng 01/2018 
Đ/c Nguyễn Hoài Nam
53
Ban Chỉ đạo Biên giới tỉnh Quảng Bình
Công văn Sở cử tháng 08/2018 
Đ/c Nguyễn Hoài Nam

 

B. BAN CHỈ ĐẠO TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH 
 
TT
Tên Ban chỉ đạo
Quyết định
Họ và tên
Chức danh
1
Ban Biên tập Website Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình
48/QĐ-KHĐT ngày 30/5/2014
Võ Hồng Quân
Trưởng ban
Lê Đức Sỹ
Phó ban
3
Ban Chỉ đạo xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình
92/QĐ-KHĐT ngày 14/11/2014
Võ Hồng Quân
Trưởng ban
Lê Duy Tùng Lâm
Phó ban
4
Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình
22/QĐ-KHĐT ngày 18/3/2016
Nguyễn Hoài Nam
Trưởng Ban
Lê Duy Tùng Lâm
Phó ban
Trần Chí Việt
Phó ban
5
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình
52/QĐ-KHĐT ngày 20/7/2016
Đinh Hữu Thanh
Trưởng ban
Võ Hồng Quân
Phó ban
6
Ban Phòng chống lụt, bảo, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai của Sở KHĐT tỉnh Quảng Bình
62/QĐ-KHĐT ngày 02/8/2016
Đinh Hữu Thanh
Trưởng ban
Lê Đức Sỹ
Phó ban
Trần Chí Việt
Phó ban
7
Ban cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính
119/QĐ-KHĐT ngày 31/12/2016
Đinh Hữu Thành
Trưởng ban
Nguyễn Hoài Nam
Phó ban