Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 3522/KHĐT-TH Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc rà soát danh mục các dự án kế hoạch đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 20 00:00:00.0/11/2017 Còn
2 209/TB-KHĐT Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc tham gia khóa tập huấn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 06 00:00:00.0/10/2017 Còn
3 187 /TB-KHĐT Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc tham gia khóa tập huấn Nghiệp vụ đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 08 00:00:00.0/09/2017 Còn
4 2171/KHĐT-TH Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc đăng ký danh sách cán bộ tham gia Tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và Tập huấn vận hành hệ thống thông tin trong công tác tổng hợp, theo dõi kế hoạch đầu tư công. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 02 00:00:00.0/08/2017 Còn
5 2079/KHĐT-TĐ Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc hướng dẫn lập tài liệu thuyết minh năng lực tài chính Nhà đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 28 00:00:00.0/07/2017 Còn
6 2020/KHĐT-TH Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công năm 2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 21 00:00:00.0/07/2017 Còn
7 1562/KHĐT-TĐ Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc triển khai lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 08 00:00:00.0/06/2017 Còn
8 1149/TB-KHĐT Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn được pháp luật quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 04 00:00:00.0/05/2017 Còn
9 1196/TB-KHĐT Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc thực hiện khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 04 00:00:00.0/05/2017 Còn
10 1251/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 14 00:00:00.0/04/2017 Còn
11 1216/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và Thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 11 00:00:00.0/04/2017 Còn
12 1218/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và Thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 11 00:00:00.0/04/2017 Còn
13 1217 /QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và Thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật áp dụng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 11 00:00:00.0/04/2017 Còn
14 945/KHĐT-VX Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc rà soát các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới, chuẩn bị đầu tư năm 2017 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 03 00:00:00.0/04/2017 Còn
15 369/KHĐT-VP Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 14 00:00:00.0/02/2017 Còn
16 131/KHĐT-TH Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc cung cấp số liệu kiểm toán. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 17 00:00:00.0/01/2017 Còn
17 99/KHĐT-VP Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp; tặng bằng khen, giấy khen của các tập thể và cá nhân. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 16 00:00:00.0/01/2017 Còn
18 05 /KHĐT-TĐ Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 03 00:00:00.0/01/2017 Còn
19 207/GM-KGVX Kế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 28 00:00:00.0/12/2016 Còn
20 17/QĐ-ĐKKD Quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 28 00:00:00.0/12/2016 Còn
Trang :
1