Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 1562/KHĐT-TĐ Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc triển khai lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 08 00:00:00.0/06/2017 Còn
2 1149/TB-KHĐT Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn được pháp luật quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 04 00:00:00.0/05/2017 Còn
3 1196/TB-KHĐT Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc thực hiện khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 04 00:00:00.0/05/2017 Còn
4 1251/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 14 00:00:00.0/04/2017 Còn
5 1217 /QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và Thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật áp dụng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 11 00:00:00.0/04/2017 Còn
6 1216/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và Thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 11 00:00:00.0/04/2017 Còn
7 1218/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và Thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh 11 00:00:00.0/04/2017 Còn
8 945/KHĐT-VX Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc rà soát các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới, chuẩn bị đầu tư năm 2017 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 03 00:00:00.0/04/2017 Còn
9 369/KHĐT-VP Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 14 00:00:00.0/02/2017 Còn
10 131/KHĐT-TH Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc cung cấp số liệu kiểm toán. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 17 00:00:00.0/01/2017 Còn
11 99/KHĐT-VP Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp; tặng bằng khen, giấy khen của các tập thể và cá nhân. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 16 00:00:00.0/01/2017 Còn
12 05 /KHĐT-TĐ Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 03 00:00:00.0/01/2017 Còn
13 207/GM-KGVX Kế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 28 00:00:00.0/12/2016 Còn
14 17/QĐ-ĐKKD Quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 28 00:00:00.0/12/2016 Còn
15 3004/KHĐT-TĐ Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc lấy ý kiến nội dung liên quan đến quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh QB Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 22 00:00:00.0/12/2016 Còn
16 2881/KHĐT-KGVX Kế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2017 các huyện, thị xã. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 07 00:00:00.0/12/2016 Còn
17 2830/KHĐT-TH Kế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 30 00:00:00.0/11/2016 Còn
18 2806 /KHĐT-VP Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc xây dựng Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu CC, VC Sở KHĐT. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 29 00:00:00.0/11/2016 Còn
19 2811/KHĐT-VP Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc Đánh giá phân loại công chức, viên chức; lấy phiếu đánh giá đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 29 00:00:00.0/11/2016 Còn
20 2766 /KHĐT-VP Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc hướng dẫn viết đề tài, sáng kiến, giải pháp trong công tác và bình xét thi đua khen thưởng năm 2016. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 23 00:00:00.0/11/2016 Còn
Trang :
1