Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 369/KHĐT-VP Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 14 00:00:00.0/02/2017 Còn
2 131/KHĐT-TH Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc cung cấp số liệu kiểm toán. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 17 00:00:00.0/01/2017 Còn
3 99/KHĐT-VP Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp; tặng bằng khen, giấy khen của các tập thể và cá nhân. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 16 00:00:00.0/01/2017 Còn
4 05 /KHĐT-TĐ Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 03 00:00:00.0/01/2017 Còn
5 207/GM-KGVX Kế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 28 00:00:00.0/12/2016 Còn
6 17/QĐ-ĐKKD Quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 28 00:00:00.0/12/2016 Còn
7 3004/KHĐT-TĐ Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc lấy ý kiến nội dung liên quan đến quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh QB Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 22 00:00:00.0/12/2016 Còn
8 2881/KHĐT-KGVX Kế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2017 các huyện, thị xã. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 07 00:00:00.0/12/2016 Còn
9 2830/KHĐT-TH Kế hoạch của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 30 00:00:00.0/11/2016 Còn
10 2806 /KHĐT-VP Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc xây dựng Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu CC, VC Sở KHĐT. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 29 00:00:00.0/11/2016 Còn
11 2811/KHĐT-VP Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc Đánh giá phân loại công chức, viên chức; lấy phiếu đánh giá đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 29 00:00:00.0/11/2016 Còn
12 2766 /KHĐT-VP Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc hướng dẫn viết đề tài, sáng kiến, giải pháp trong công tác và bình xét thi đua khen thưởng năm 2016. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 23 00:00:00.0/11/2016 Còn
13 2699/KHĐT-KGVX Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 15 00:00:00.0/11/2016 Còn
14 2242/KHĐT-TB Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình thông báo thực hiện đúng quy trình phần mềm một cửa. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 12 00:00:00.0/10/2016 Còn
15 2154/KHĐT-KTN Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc xác định danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 30 00:00:00.0/09/2016 Còn
16 2001/TB-KHĐT Thông báo về việc khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 15 00:00:00.0/09/2016 Còn
17 Dự thảo Dự thảo Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 06 00:00:00.0/09/2016 Còn
18 1740/ VPUBND-KTTH Công văn của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình về việc sửa đổi một số nội dung của Quy chế chung quản lý chương trình, dự án hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc (HPPMG) UBND Tỉnh 18 00:00:00.0/08/2016 Còn
19 57/KHĐT-ĐKKD Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc thông báo các doanh nghiệp vi phạm thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 01 00:00:00.0/08/2016 Còn
20 52/QĐ-KHĐT Quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng. Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình 20 00:00:00.0/07/2016 Còn
Trang :
1