Đấu thầu - mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Tổng hợp thi đua khen thưởng giai đoạn từ năm 2008 - 2014 
Thực hiện Kế hoạch số 486/KH-KHĐT ngày 09/4/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2010-2015; Công văn số 487/KHĐT-VP ngày 09/4/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn bình chọn điển hình tiên tiến, đại biểu tham dự Hội nghị  điển hình tiên tiến ngành Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình và Đại hội thi đua yêu nước các cấp giai đoạn 2010-2015.
 

Văn phòng Sở đã tổng hợp và thống kê số liệu công tác Thi đua Khen thưởng của các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc và cá nhân trong 06 năm từ 2008-2014. Bảng tổng hợp và thống kê số liệu công tác Thi đua Khen thưởng chi tiết truy cập vào trang (skhdt.quangbinh.gov.vn)

Văn phòng Sở đề nghị các phòng thuộc Sở, Trung tâm tư vấn xúc tiến đầu tư căn cứ vào bảng tổng hợp và thống kê số liệu công tác Thi đua Khen thưởng, hướng dẫn số 487/KHĐT-VP ngày 09/4/2015 của Văn phòng Sở để bình xét các điển hình tiên tiến và đại biểu tham dự hội nghị./.

Tải bảng tổng hợp TĐKT giai đoạn 2008-2014 

[Trở về]