Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 
Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định thủ tục thực hiện một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017

 

[Trở về]