Đấu thầu - mua sắm công
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 
 Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tuyển dụng 01 viên chức (viên chức sự nghiệp) vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (trung tâm tư vấn, xúc tiến đầu tư) như sau:
Xem tiếp
THÔNG BÁO SƠ TUYỂN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHÔNG QUA THI TUYỂN 
Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2015 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cần tuyển 02 viên chức sự nghiệp 

 

Xem tiếp
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2014 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình tuyển 02 viên chức sự nghiệp 

Xem tiếp