Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2023. 

 .

     Thực hiện Công văn số 23/CN-VP ngày 21/01/2022 của Cục Công nghiệp - Bộ Công thương về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023 và Công văn số 230/SCT-QLCN ngày 18/02/2022 của Sở Công thương về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023 (Có Công văn kèm theo); Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có liên quan được biết và có nhu cầu đăng ký tham gia Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2023.
     Hồ sơ tham gia của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đăng ký trước ngày 25/03/2022 và gửi về Phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công thương; địa chỉ: số 11 Quang Trung, thành phố Đồng  Hới, tỉnh Quảng Bình để cơ quan đầu mối là Sở Công thương tổng hợp gửi Cục Công nghiệp - Bộ Công thương theo quy định.
[Trở về]