Đấu thầu - mua sắm công
Số: 1586/KHĐT-TĐ 
 V/v Hướng dẫn lập, thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh.
Xem tiếp