Đấu thầu - mua sắm công
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến năm 2020 
 (Website Quảng Bình) - Ngày 22/02/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Ninh đến năm 2020. Theo đó,...
Xem tiếp