Đấu thầu - mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi các địa phương triển khai thực hiện lập kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016 theo quy trình MoSEDP. 
Công văn số:13/KHĐT-TH ngày 29/06/2015
[Trở về]