Đấu thầu - mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 
Thực hiện Công văn số 3979/BKHĐT-TH ngày 24/6/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã cụ thể như sau:
 

 

Công văn hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015

 

Biểu mẫu

[Trở về]