Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập 
Thực hiện các quy định của Thông tư 08/2013/TT-TTCP về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các quy định hiện hành về công tác minh bạch tài sản, thu nhập; danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình và các mẫu biểu hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập để cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư trong danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập triển khai thực hiện.
            1. Nghị định 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
[Trở về]