Đấu thầu - mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
  Căn cứ Điều 113 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật quy định về lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải toàn văn Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của tỉnh lên trang tin chính thức của Sở./.
Tải file tại đây:

1. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh đề nghị nghị quyết

2. Dự thảo Đề cương Nghị quyết về CS Nông nghiệp

3. Báo cáo đánh giá tác động chính sách

[Trở về]