Đấu thầu - mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
Đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 2.462 tỷ đồng 
 Đó là nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 3 năm từ 2011 đến 2013 trên địa bàn tỉnh ta.

Xây kè chống xói lở ven sông Kiến Giang.

 

Trong đó nguồn vốn ngân sách tập trung và vốn đối ứng các dự án ODA đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn 101 tỷ đồng; nguồn từ các chương trình mục tiêu quốc gia 1.405 tỷ đồng; nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 248 tỷ đồng và nguồn vốn ODA 706 tỷ đồng. 

Phân bổ các năm như sau: năm 2011 là 1.274 tỷ đồng, năm 2012 là 642 tỷ đồng và năm 2013 là 545 tỷ đồng. Kế hoạch hai năm 2014 và 2015 dự kiến nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn sẽ là 3.014 tỷ đồng.

Theo Báo Quảng Bình


[Trở về]