Đấu thầu - mua sắm công
    Bản in     Gởi bài viết  
TỔ CHỨC BỘ MÁY 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

So Ke hoach va Dau tu

 Trụ sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 Liên lạc:

- Địa chỉ:  Đường 23/8 - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3822270

- Fax: (0232) 3821520

- Email: skhdt@quangbinh.gov.vn

- Website: skhdt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

 Giám đốc: Đinh Hữu Thành

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3850979

- Điện thoại di động:  0913 295 999 

- Email: thanhdh.skhdt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Võ Hồng Quân

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3858189

- Điện thoại di động: 0903 288 327

- Email: quanvh.skhdt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Phan Phong Phú

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3851645

- Điện thoại di động: 0915 133 617

- Email:phupp.skhdt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Nguyễn Hoài Nam

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3823317

- Điện thoại di động: 0912 992 989

- Email: namnh.skhdt@quangbinh.gov.vn

II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Minh Châu

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3822270

- Điện thoại di động: 0912 549 834

- Email: chaunm.skhdt@quangbinh.gov.vn

2. Chánh Thanh tra: Nguyễn Viết Thạo

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3841238

- Điện thoại di động: 0913 541 336

- Email: thaonv.skhdt@quangbinh.gov.vn

3. Trưởng Phòng Tổng hợp - Quy hoạch: Mai Hồng Ngọc 

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3821522

- Điện thoại di động: 0912 027 503

- Email: ngocmh.skhdt@quangbinh.gov.vn

4. Trưởng Phòng Kinh tế ngành: Hoàng Đức Thiện

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3822729

- Điện thoại di động: 0986 890 808

- Email: thienhd.skhdt@quangbinh.gov.vn

5. Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại: Ngô Nữ Quỳnh Trang

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3824611

- Điện thoại di động: 0982 287 552

- Email: trangnnq.skhdt@quangbinh.gov.vn

6. Trưởng Phòng Khoa giáo - Văn xã: Lê Thị Lựu

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3828326

- Điện thoại di động: 0912 190 910

- Email: luult.skhdt@quangbinh.gov.vn

7. Trưởng Phòng Đấu thầu -Thẩm định và Giám sát đầu tư: Nguyễn Sơn Hà

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3844892

- Điện thoại di động: 0983 567 247

- Email: hans.skhdt@quangbinh.gov.vn

8.  Phòng Đăng ký kinh doanh: 

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3825411

- Điện thoại di động: 

- Email:

9. Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân: Bùi Thị Quỳnh Giang

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3845123

- Điện thoại di động: 0912 549 595

- Email: giangbtq.skhdt@quangbinh.gov.vn

10. Giám đốc Trung tâm tư vấn, xúc tiến đầu tư: Trần Quang Hòa

- Điện thoại cơ quan: (0232) 3842844

- Điện thoại di động: 0964 704 777

- Email: hoatq.skhdt@quangbinh.gov.vn


 

[Trở về]